REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

PRZEZ FIRMĘ HEALTH CONCEPT

Pkt 1

Kursy przeznaczone dla fizjoterapeutów (dr, mgr, licencjat, technik), lekarze medycyny, studentów 4 roku kierunków medycznych oraz dla ludzi którzy popularyzują koncepcje zdrowia poprzez szeroko ujętą rekreację i aktywność fizyczną.

Pkt 2

Regulamin określa warunki świadczenia usług o charakterze szkoleniowym przez firmę oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług. Zamawiając usługę, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem oraz regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

Pkt 3

Firma zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu w zakresie określonym w opisie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego kursu/szkolenia/warsztatu zgodnie z jego opisem danego, zamieszczonym na stronie www.healthconcept.pl.

Uczestnik zobowiązany jest przed wypełnieniem formularza zgłoszenia zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Uczestnik winien przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Pkt 4

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.healthconcept.pl.

W formularzu uczestnik zobowiązany będzie do podania następujących danych:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres email
 • Nr telefonu

Po wpłynięciu zgłoszenia organizator szkolenia niezwłocznie, a maksymalnie wciągu 10 dni roboczych, prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę wyznaczonej zaliczki i przesłanie potwierdzenia wpłaty (uczestnik ma na to 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez organizatora).

Po wpłaceniu zaliczki i wysłaniu potwierdzenia wpłaty na adres email biuro@healthconcept.pl uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników, o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs.

Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na kursie/szkoleniu/warsztacie decyduje kolejność wpłat.

Pkt 5

 1. Zaliczkę w wysokości 700 zł należy wpłacić najpóźniej 7 dni od otrzymania od organizatora nr konta bankowego.
 2.  Wpłatę pozostałej części za szkolenie należy wpłacić najpóźniej 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania całej kwoty ( do kwoty 700 pl. ) za niektóre szkolenia i warsztaty bez uprzednio pobieranej zaliczki.
 4. W tytule przelewu należy podać: tytuł kursu/szkolenia/warsztatu, datę kursu/szkolenia/warsztatu, imię i nazwisko uczestnika.

Fakturę wystawiamy w trakcie szkolenia

Ceny szkoleń obejmują: udział w kursie/szkoleniu/warsztacie , komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, przerwy kawowe, certyfikat lub zaświadczenie o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu w języku polskim.

 Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

Pkt 6

 1. W przypadku chęci uzyskania przez uczestnika szkolenia certyfikatu w języku angielskim, wydanie takiego certyfikatu jest odpłatne i wynosi 50zł brutto.
 2. Podanie błędnych danych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym skutkuje wystawieniem certyfikatu na podstawie błędnych danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W tym wypadku poprawa certyfikatu jest odpłatna i wynosi 50 zł brutto.
 3. W przypadku zagubienia certyfikatu przez uczestnika, wydanie duplikatu jest odpłatne i wynosi 50 zł brutto.
 4. Czas oczekiwania na wydanie certyfikatu w języku angielskim oraz duplikatu to 30 dni roboczych.

Pkt 7

 1. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku szkoleń/warsztatów (za które nie jest pobierana zaliczka tylko całość kwoty), kwota nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim tzn L-4 organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.
 4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona na kurs zostaje przekazana na poczet innego, wybranego szkolenia odbywającego się w firmie HealthConcept.
 5. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie nie później niż 4 tyg przed datą rozpoczęcia kursu organizator zobowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty w 100% pomniejszonej o zaliczkę, w przypadku rezygnacji z kursu po upływie 4 tyg ale nie później niż 2 tyg od daty rozpoczęcia kursu organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty pomniejszonej o zaliczkę.

Pkt 8

 1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać kurs/szkolenie/warsztat bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe lub przenoszone na inny kurs/szkolenie/warsztat , w zależności od decyzji wpłacającego.
 2. W razie niemożności zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) HealthConcept zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bez roszczeń finansowych ze strony uczestników.
 3. W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu , organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu kursu/szkolenia/warsztatu bez roszczeń finansowych uczestników.
 4. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu/szkolenia/warsztatu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu/szkolenia/warsztatu, firma HealthConcept zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu/szkolenia/warsztatu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu/szkolenia/warsztatu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

Pkt 9

 1. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika kursu/szkolenia/warsztatu: przybory do pisania, zmienne obuwie sportowe, krótkie spodenki, koszulka sportowa.
 2. Uczestnik kursu/szkolenia/warsztatu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu/szkolenia/warsztatu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od ich wyrządzenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu/szkolenia/warsztatu , w trakcie i po zakończonym kursie/szkoleniu/warsztacie.
 4. Uczestnik kursu/szkolenia/warsztatu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.
 5. Uczestnik może zostać wydalony z kursu/szkolenia/warsztatu przez organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie w następujących sytuacjach:
  1. Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu.
  2. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia instruktora.
  3. Agresywne albo niestosowane zachowanie wobec instruktora, pozostałych uczestników oraz pacjentów poddawanych oddziaływaniom.
 6. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze filmów i zdjęć zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.healthconcept.pl oraz na facebooku.
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu email, do przesyłania przez HealthConcept informacji o kursach/szkoleniach/warsztatach oraz informacji handlowych.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach marketingowych przez firmęHealthConcept, której właścicielem jest HealthConcept Katarzyna Stobiecka 97-500 Radomsko Św. Jadwigi Królowej 6/49 oraz Usługi Rehabilitacyjne Piotr Krzyżanowski, 94-042 Łódź Al. Wyszyńskiego 3/30 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczenia usługi szkoleniowej. Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest firma HealthConcept, której właścicielem jest HealthConcept Katarzyna Stobiecka 97-500 Radomsko Św. Jadwigi Królowej 6/49 oraz Usługi Rehabilitacyjne Piotr Krzyżanowski, 94-042 Łódź Al. Wyszyńskiego 3/30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Jednocześnie informujemy, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W